تلفن همراه

۶ مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید آل اسحاق،دکتر حسابی (مارلیک)، شهید اشرفی اصفهانی، پیروزی، هجرت، قدس از تاریخ ۲۰ مرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید آل اسحاق با پیش شماره های ۷۷۰۰، ۷۷۰۱، ۷۷۳۰، ۷۷۳۱ در محدوده بلوار بهار، سازمان آب، مجتمع ولی عصر و در مرکز مخابرات دکتر حسابی (مارلیک) با پیش شماره های ۶۵۱۰ الی ۶۵۱۲، ۶۵۱۴ الی ۶۵۱۷، ۶۵۱۹، ۶۵۵۹، ۶۵۳۹، ۳۹۶۱ در محدوه این مرکز به مدت ۷۲ ساعت و در مراکز مخابراتی شهید اشرفی اصفهانی، پیروزی، هجرت، قدس از ساعت ۲ بامداد به مدت ۶ ساعت با اختلال همراه است.
 
 

​​