آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

فراخوان ارزیابی کیفی جهت شناسایی و امکان سنجی توانمندی پیمانکاران واجد صلاحیت

منبع: سازمان فضایی ایران
فراخوان ارزیابی کیفی جهت شناسایی و امکان سنجی توانمندی پیمانکاران واجد صلاحیت جهت طراحی، توسعه و عملیاتی سازی ماهواره سنجشی راداری و ایستگاه های زمینی مربوطه
 
 
 فراخوان ارزیابی کیفی (برای شناسایی و امکان سنجی توانمندی پیمانکاران واجد صلاحیت جهت طراحی، توسعه و عملیاتی سازی ماهواره سنجشی راداری و ایستگاه های زمینی مربوطه) به شماره (۲۰۹۸۰۰۴۰۶۸۰۰۰۰۰۳) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان دارای صلاحیت، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
لازم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی،‌ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ۱۹/۰۵/۹۸ می باشد.
 
مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان: ساعت ۱۹:۰۰ روز یکشنبه تاریخ ۲۷/۰۵/۹۸
مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان: ساعت۱۹:۰۰ روز شنبه تاریخ ۹۸/۰۶/۱۶
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: تهران، خیابان ولیعصر(عج)، روبروی پارک ملت، خیابان شهید سلطانی(سایه)، پلاک ۳۴تلفن: ۳۱-۲۲۰۲۹۷۲۹نمابر:۲۲۰۲۹۷۳۲
 
اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه
مرکز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱
 
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش "ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر" موجود است.

​​