تلفن همراه

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید اکبری

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید اکبری از تاریخ ۲۷ مرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های ۷۷۱۱، ۷۷۱۲، ۷۷۳۲ الی ۷۷۳۵، ۷۷۹۶، ۷۷۷۸، ۷۷۷۹ و ۷۶۷۹ در محدوده بلوار پروین و خیابان های ۱۳۳، ۱۸۲ و ۱۸۶ به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

​​