تلفن همراه

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات سلمان فارسی

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات سلمان فارسی از تاریخ دوم شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش شماره های ۲۲۰۶ الی ۲۲۰۹، ۲۲۱۱ الی ۲۲۱۴، ۲۲۳۴ الی ۲۲۳۶، ۲۶۳۵، ۲۶۶۵، ۲۶۷۴ در محدوده بلوار ۲۴ متری به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

​​