تلفن همراه

۴ مرکز مخابراتی آیت اله کاشانی، شهید کرمی، شهید اکبری و شهدای مرصاد پاکدشت توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی آیت اله کاشانی، شهید کرمی، شهید اکبری و شهدای مرصاد پاکدشت از تاریخ سوم شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات آیت اله کاشانی با پیش شماره های ۴۴۰۰ الی ۴۴۰۹، ۴۴۹۵، ۴۴۹۶ در محدوده خیابان های شالی، بلوار آیت اله کاشانی، اباذر، اشرفی اصفهانی و در مرکز مخابرات شهید کرمی با پیش شماره های ۶۶۸۰ الی ۶۶۸۲، ۶۶۱۵، ۶۶۱۹، ۶۶۷۸، ۶۶۷۹ در محدوده خیابان های باقری، بزرگراه آزادگان، زندیه، پژوتن، رضایی به مدت ۴۸ ساعت و در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های ۷۷۳۲ الی ۷۷۳۵، ۷۷۱۱، ۷۷۱۲، ۷۷۹۶، ۷۷۷۸، ۷۷۷۹، ۷۶۷۹ در محدوده خیابان های ۱۸۶، ۱۸۲، ۱۳۳، بلوار پروین و در مرکز مخابرات شهدای مرصاد پاکدشت با پیش شماره های ۳۶۰۱ الی ۳۶۰۴ در محدوده بلوار خرمشهر، آموزش و پرورش، ۱۶ متری گلها، تربیت بدنی جنوبی به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

​​