تلفن همراه

۳ مرکز مخابراتی صفا دشت، دکتر حسابی(مارلیک) و شهید بهشتی اسلامشهر توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی صفا دشت، دکتر حسابی(مارلیک) و شهید بهشتی اسلامشهر از تاریخ چهارم شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات صفادشت با پیش شماره ۶۵۴۲ در محدوده این مرکز به مدت ۲۴ ساعت و در مرکز مخابرات دکتر حسابی (مارلیک) با پیش شماره های ۳۹۶۱، ۶۵۱۰ الی ۶۵۱۲، ۶۵۱۵ الی ۶۵۱۷، ۶۵۱۹، ۶۵۵۹ در محدوده این مرکز و در مرکز مخابرات شهید بهشتی اسلامشهر با پیش شماره های ۵۶۳۴ الی ۵۶۳۷، ۵۶۶۹ در محدوده خیابان های شهدا، بلوار بسیج، امام محمد باقر و امام محمد تقی به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

​​