تلفن همراه

تماشاکنید: موضع جهرمی در خصوص تلاشها برای انتصاب مینا مهرنوش بعنوان مدیرعامل رایتل


​​