تلفن همراه

تماشاکنید: توضیحات جهرمی در خصوص آخرین وضعیت پرتاب ماهواره جدید ایرانی،گوشی آندرویدی ایرانی و شبکه ملی اطلاعات


​​