تلفن همراه

۲ مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید اکبری و جماران از تاریخ دهم شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های ۷۷۱۱، ۷۷۱۲، ۷۷۳۲ الی ۷۷۳۵، ۷۷۷۸، ۷۷۷۹، ۷۷۹۶ و ۷۶۷۹ در محدوده خیابان های ۱۳۳، ۱۸۲، ۱۸۶ و بلوار پروین و در مرکز مخابرات جماران با پیش شماره های ۲۲۸۰ الی ۲۲۸۳، ۲۶۱۰ الی ۲۶۱۵، ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۶۴۵ و ۲۶۲۴ در محدوده خیابان های ارغوان و سنبل به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

​​