تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی اسدآباد و شهرستان قدس از تاریخ 12 شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات اسدآباد با پیش شماره 6568 در محدوده شهریار، رزکان، صباشهر و محمدآباد ویره و در مرکز مخابرات شهرستان قدس با پیش شماره های 4681 الی 4689  در محدوده بلوار امامزاده، خیابان های چلچله، قاسم زاده و شکوفه به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

​​