تلفن همراه

توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرت اسدآباد و شهرستان قدس

منبع: شرکت مخابرات ایران
 
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی اسدآباد و شهرستان قدس از تاریخ ۱۲ شهریور ماه آغاز می شود
 
به گزارش روابط عمومیمخابرات منطقه تهران ، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات اسدآباد با پیش شماره ۶۵۶۸ در محدوده شهریار ، رزکان ، صباشهر و محمدآباد ویره و در مرکز مخابرات شهرستان قدس با پیش شماره های ۴۶۸۱ الی ۴۶۸۹ در محدوده بلوار امامزاده ، خیابان های چلچله ، قاسم زاده و شکوفه به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

​​