تلفن همراه

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات ملت

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات ملت از تاریخ ۱۴ شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات ملت از ساعت ۲۴ به مدت ۴ ساعت با اختلال همراه است.

​​