فناوری اطلاعات

اطلاعیه : امکان بروز اختلال در سرویس ها و سامانه های مرکز ماهر

منبع: مرکز ماهر
با توجه به انجام عملیات بروزرسانی شبکه سامانه های مرکز ماهر امکان بروز اختلال در سرویس ها و سامانه مرکز ماهر در ساعات آتی وجود دارد.

​​