تلفن همراه

۲ مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید تندگویان و اندیشه یک از تاریخ ۹ مهر ماه آغاز می شود.

با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های ۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳، ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳، ۲۶۳۰ الی ۲۶۳۲ و ۲۶۱۴ در محدوده مجتمع الماس بنی هاشم و در مرکز مخابرات اندیشه یک با پیش شماره های ۶۵۵۰ الی ۶۵۵۳، ۶۵۶۲، ۶۵۳۵، ۶۵۳۶ و ۶۵۵۷  در محدوده خیابان های اول و چهارم درختی، شهید سیری، شهرک جعفریه و بلوار اندیشه به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.


​​