فناوری اطلاعات

چهار انتصاب در سمت های پژوهشی پژوهشگاه صورت گرفت

منبع: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
طی احکام جداگانه ای از سوی یزدانیان رئیس پژوهشگاه، سید هاشم مداح حسینی به سمت معاون پژوهشکده فناوری ارتباطات، مجتبی مازوچی به سمت معاون پژوهشکده فناوری اطلاعات، احسان آریانیان به سمت مدیر گروه سامانه های پردازش وب و رایا زبان و مهدی حسین پور به سمت سرپرست گروه سامانه های پردازش و تحلیل داده ها منصوب گردیدند.
 
همچنین یزدانیان از زحمات امیرحسن درویشان، مریم طایفه محمودی، معصومه عظیم زاده و پژمان گودرزی تقدیر و تشکر نمودند.

​​