فناوری اطلاعات

مدیران جدید پژوهشگاه منصوب شدند

منبع: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
 طی احکام جداگانه ای از سوی یزدانیان رئیس پژوهشگاه، محمدرضا فرنقی زاد به سمت مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی، سیداسماعیل میرزاد به سمت مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهدی نساجیان مقدم به سمت مشاور رئیس پژوهشگاه در امور اجرایی منصوب گردیدند.
 
همچنین یزدانیان از زحمات سید اسماعیل میرزاد، مجتبی ذنوبی، زهرا کلاتهایی تقدیر و تشکر نمودند.

​​