فناوری اطلاعات

همایش فناوری فضایی راهی به سوی کائنات برگزار می شود

منبع: سازمان فضایی ایران
خانه نجوم  و کانون فرهنگی تربیتی جوانه های شهر کاشان با حمایت سازمان فضایی ایران همایش "فناوری فضایی راهی به سوی کائنات"را به مناسبت هفته جهانی فضا برگزار می کند.
 
 

​​