فناوری اطلاعات

انتصاب مدیران جدید پژوهشگاه

منبع: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
طی احکام جداگانه ای از سوی یزدانیان، محمدرضا تذکری به سمت رئیس اداره بازرگانی و سرپرست اداره امور قراردادها، محسن رادمهر با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره امور اداری، سید کمال الدین اولیائی به سمت رئیس اداره ممیزی و اعتبارات، محمد مهربانی به سمت رئیس اداره خدمات و پشتیبانی و  مصطفی کاتب به سمت رئیس اداره پی­گیری­ های دفتر ریاست منصوب گردیدند.
 
همچنین یزدانیان از زحمات حسن بسحاق بهرامی، امید عموزاده، عباس نوروزی و حمیدرضا کفایتی تقدیر و تشکر نمودند.

​​