رگولاتوری

ستار هاشمی عضو کمیته تخصصی نظام پیشنهادات شد

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
با صدور حکمی از سوی محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت به عنوان «عضو کمیته تخصصی راهبردی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» منصوب شد.
در متن حکم وزیر ارتباطات آمده است:
 
جناب آقای دکتر سید ستار هاشمی
 
معاون فناوری و نوآوری
 
در اجرای بند »1» ماده (5) دستورالعمل داخلی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای وزارت متبوع، به موجب این حکم جناب عالی را به عنوان  «عضو کمیته تخصصی راهبردی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» منصوب می نمایم.
 
امید است با اتکال به قادر متعال و همدلی و همفکری با سایر اعضا در انجام وظایف و مسئولیت های محوله به منظور شکوفا سازی نظام مدیریت مشارکتی و استفاده بهینه از تفکرات سازنده سرمایه های انسانی مجموعه در جهت افزایش کیفی فعالیت ها و تسهیل نحوه انجام آنها موفق و موید باشید. 

​​