بازار سرمایه

سودآوری مخابرات ایران در نیمه نخست

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مخابرات ایران در عملکردی عالی در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٨ برای هر سهم ۶ ریال سود محقق کرد. 
این در حالی است که اخابر در مدت مشابه سال قبل ٧ ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده بود.
رشد ١٩ درصدی درآمدهای عملیاتی و ١١ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی، هم چنین کاهش ۵٠ درصدی هزینه های مالی از نکات مثبت در گزارش این شرکت بود. 
جمع دارایی های شرکت نیز با رشد ٨ درصدی مواجه بود.
گفتنی است سود تلفیقی مخابرات در ۶ ماهه به ۴٠٢ ریال رسید.

​​