فناوری اطلاعات

محرمانه سازی بزرگترین مانع آزاد سازی اطلاعات

منبع: روزنامه ایران
همایش ملی یک روزه «زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات» که به‌ تازگی در دانشگاه علامه‌طباطبایی برگزار شد. دراین همایش بعد از برگزاری مراسم اصلی که گزارش آن در روزنامه ایران چاپ شد، 6 پنل در ارتباط با دسترسی آزاد به اطلاعات با عناوین مختلف برگزار شد که در این پنل‌ها تمام سخنرانان به یک اصل مهم تأکید کردند که با آزادسازی اطلاعات، شفافیت، استفاده از تکنولوژی‌های نوین، رعایت حقوق شهروندی و... می‌توان در مسیر رشد قرار گرفت. به‌گفته مدعوین در این همایش اگر کشور از تکنولوژی و فناوری بموقع استفاده نکند از دنیا عقب خواهد ماند. هرچند کشورما نیز به اهمیت ورود تکنولوژی و فناوری پی برده و در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه گنجانده شده و در همین راستا بستر لازم نیز برای داشتن دولت الکترونیک، شهروند الکترونیک فراهم شده اما به‌دلیل مقاومت مدیران و محرمانه‌سازی و امنیتی کردن اطلاعات، دولت الکترونیک نتوانسته در کشور رشد پیدا کند. به‌گفته استادان حاضر در این همایش دسترسی آزاد همگان به اطلاعات از حقوق مسلم شهروندان است که در سال 88 در کشور مصوب شده است. دسترسی آزاد به اطلاعات از مظاهر اصلی آزادی بیان محسوب می‌شود و حاکمیت باید اجازه دهد تا شهروندان طبق حقوق خود به اطلاعات دست یابند.

​​