تلفن همراه

۲ مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
 
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی مالک اشتر و امام خمینی از تاریخ هشتم آبان ماه آغاز می شود.
 
 با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات مالک اشتر با پیش شماره های ۶۶۸۳ الی ۶۶۸۹، ۶۶۳۵ الی ۶۶۳۸، ۶۶۱۵، ۶۶۱۷، ۶۶۱۹، ۶۶۶۷ و ۶۵۸۲ در محدوده خیابان های دامپزشکی، قصرالدشت و جیحون به مدت ۷۲ ساعت و در مرکز مخابرات امام خمینی از ساعت ۲۴ به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می شود.

​​