تلفن همراه

۳ مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهدای هفتم تیر ، شهید منتظری و انبیاء اسلامشهر از تاریخ ۲ آذر ماه آغاز می شود.
 
 با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهدای هفتم تیر با پیش شماره های ۸۸۸۱ الی ۸۸۸۴،۸۸۸۶،۸۸۳۴،۸۸۱۴،۸۶۰۷ و ۸۸۳۰ الی ۸۸۳۲  در محدوده خیابان های مطهری و اورامان، در مرکز مخابرات شهید منتظری با پیش شماره های ۵۵۹۰ الی ۵۵۹۳، ۵۵۹۵ و ۵۵۹۷ در محدوده خیابان های شهید محمد علی حیدری، شهید صابونیها، شهید آقاپور و شهید کریمی و در مرکز مخابرات انبیاء اسلامشهر با پیش شماره ۵۶۸۳ در محدوده خیابان های شهید ابریشمی، جانبازان، شهرک طالقانی و شهرک جانبازان به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
 
 

​​