تلفن همراه

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات اندیشه یک

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابراتی اندیشه یک از تاریخ ۲۳ آذر ماه آغاز می شود.
 
 با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات اندیشه یک با پیش شماره های ۶۵۶۲، ۶۵۵۰ الی ۶۵۵۳، ۶۵۳۵، ۶۵۳۶، ۶۵۵۷ در محدوده خیابان های ارغوان هشتم و دهم، معلم، بلوار دنیا مالی به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
 

​​