تلفن همراه

تحقق درآمد های اخابر بر پایه مکالمه و دیتا

منبع: شرکت مخابرات ایران
شرکت مخابرات ایران با سرمایه ۶۰ هزار میلیارد ریالی در گروه مخابرات بازار سرمایه فعالیت می کند و از منابعی همچون دیتا ، مکالمه و سایر موارد ،درآمد به دست می آورد . 
 
مکالمه در آبان ماه سال جاری با کسب درآمد یک میلیون و ۳۶۷ هزار و ۴۰۰ریالی ۲۲ درصد سهم از کل درآمد این ماه را داشته اما در آذرماه به ۳۱ درصد افزایش یافته است.
 
به گزارش روند بورس امروز، شرکت مخابرات ایران در دوره یک ماهه منتهی به آذر سال جاری ۴ میلیون ۷۲۶ هزار و ۹۶۰ریال از خدمات مکالمه و دیتا و سایر کسب کرد که این قراردادها به صورت سالانه منعقد می شوند. این درآمد ۱۱ درصد کل درآمد ۹ماهه نخست سال جاری بوده است.
 
براساس این گزارش،سهم مکالمات از مجموع درآمد شرکت مخابرات ایران در دوره یک ماهه منتهی به آذر سال جاری با یک میلیون ۳۶۷ هزار و ۴۰۰ ریالی ۲۳ درصد و خدمات دیتا با سهم ۴۸ درصدی، ۲میلیون و۲۷۶هزار ریال به عنوان بالاترین سهم از درآمدهای شرکت مخابرات ایران بوده است.
 
 
مقایسه پاییز با تابستان
 
درآمد دیتا با ۷ میلیون ۳۷ هزار ۶۵۰ ریالی در فصل پاییز سال جاری با سهم ۴۹ درصدی در این دوره بیشترین درآمد را برای شرکت به همراه داشت. این درحالی است که دیتا در دوره ۳ماهه تابستان سال جاری با ۴۲ درصد سهم ۵ میلیون ۸۵۵ هزار و ۲۰۰ ریال درآمد ایجاد کرد.
 لذا می توان اظهار داشت که دیتا در این دو فصل مذکور بیشترین سهم درآمدی را داشته است. مکالمات در پاییز سال جاری با ایجاد درآمد ۳ میلیون ۲۱۱هزار ۳۶۰ریالی برای شرکت، کمترین درآمد را داشته است. این درحالی است که در دوره ی تابستان با ایجاد درآمد ۴ میلیون و ۴۱۰هزار۳۰۰ ریالی و سهم ۳۱ درصدی دومین خدمت درآمد زا شرکت بوده است.
 
 
مقایسه پاییز با سال۹۷
 
مکالمات در دوره ۱۲ماهه منتهی به اسفند سال گذشته با ۲۵ میلیون ۳۹۹ هزار و ۲۹۲ ریال و سهم ۴۶ درصدی بیشترین درآمد را به دنبال داشته است. درحالی که در دروه ی ۳ماهه پاییز سال جاری دیتا با ۵ میلیون و ۸۵۵ و ۲۰۰ ریال و سهم ۴۲ درصدی بیشترین درآمد را به همراه داشته است. باید متذکر شد که دیتا با ایجاد درآمد ۱۶میلیون و ۳۳۰هزار و ۸۲ریالی در سال گذشته در رتبه ی دومین منبع درآمدی شرکت بوده است.
 
 
 
مقایسه آذر۹۸ با آبان ۹۸
 
دیتا در دوره یک ماهه منتهی به آبان سال جاری با کسب درآمد ۲میلیون ۴۰۳هزار و ۶۵۰ ریالی و سهم ۴۹ درصدی بیشترین درآمد را به همراه داشته است. این درحالی است که در آذرماه سال جاری درآمد دیتا سهم ۴۲ درصدی از کل درآمدهای آذرماه را داشته است که نشان از کاهش سهم آن دارد. این درحالی است که درآمد مکالمه در آبان ماه سال جاری ۲۲ در صد سهم از کل درآمد این ماه را داشته اما در آذرماه به ۳۱ درصد افزایش یافته است.

​​