فناوری اطلاعات

با حضور مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت و رئیس دانشگاه شریف؛تفاهم نامه همکاری در خصوص پایداری سرویس سیستم های تامین برق مراکز مخابراتی امضا شد

منبع: شرکت ارتباطات زیرساخت
 
با حضور مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت و فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف تفاهم نامه همکاری های مشترک برای پایداری و تداوم سرویس سیستم های تامین و توزیع برق مراکز مخابراتی با دانشگاه صنعتی شریف امضا شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، در این جلسه که با حضور مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت و پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف به عنوان مشاوران اجرای پروژه برگزار شد، فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف در خصوص ساختار پروژه و روند انجام فعالیت های مربوط به آن توضیحاتی ارائه کرد.
 
وی اظهارکرد: پنج فاز مختلف عملیاتی برای این پروژه تعریف و طراحی شده است که بستر عملیاتی آن شامل : شناخت اهداف، اولویت ها، ساختارها و نیازمندی شرکت ارتباطات زیرساخت در حوزه تامین و توزیع برق ، ارائه استراتژی جامع تعمیرات و نگهداری قابلیت اطمینان محور با هدف حفظ سطح دسترس پذیری در طول زمان و بهبود قابلیت نگهداری کلی زیرساخت تامین انرژی الکتریکی و ارائه استراتژی جامع تعمیرات و نگهداری قابلیت اطمینان محور با هدف حفظ سطح دسترس پذیری در طول زمان و بهبود قابلیت نگهداری زیرساخت تامین انرژی الکتریکی می باشد.
فتوحی ارزیابی تاب آوری زیرساخت تامین انرژی الکتریکی در مواجه با حوادث غیر مترقبه، به منظور تضمین پایداری و تداوم سرویس و هم چنین تدوین رویه ها، خطوط راهنما و دستورالعمل ها برای ارزیابی مستمر عملکرد و بهبود تداوم سرویس را از دیگر اهداف طراحی شده در این پروژه عملیاتی برشمرد.
لازم به ذکر است: این پروژه در جهت تامین برق تجهیزات ICT با ضریب اطمینان بالا، حفظ ارتباطات با دسترس پذیری بالا و بهبود تاب آوری سیستم های تامین و توزیع برق به عنوان پروژه پژوهش کاربردی اجرا خواهد شد.
 
 

​​