باندپهن

تماشاکنید: گزارش جهرمی از وضعیت شبکه ارتباطی کشور پس از وقوع زلزله تهران


​​