فناوری اطلاعات

ماموریت خاص برای ایران کیش به عنوان شرکت دانش بنیان

منبع: ایلنا
ایران کیش سال هاست به عنوان یک شرکت دانش بنیان مشغول به فعالیت است. دانش بنیان بودن ایران کیش یک مأموریت خاص برای این شرکت است به این معنا که در کنار حیطه های خاص فعالیت در حوزه نرم افزاری و سخت افرازی صنعت پرداخت الکترونیک، باید گوشه چشمی به ویژگی خود نیزداشته باشد.
 
به نقل از روابط عمومی ایران کیش، عنوان شرکت های دانش بنیان چند سالی است که در گوشه و کنار همایش ها، رسانه ها، نشستهای تخصصی و... شنیده می شوند. برای رسیدن به خودکفایی، گذر از تحریم، رهایی از اقتصاد تک محصول نفتی و خیلی چیزهای دیگر، بارها دربارة آن سخن گفته اند؛ اما چه زمانی همة این خواست ها، آرمانها و شعارها تبدیل به واقعیت می‌شوند؟
 
امروز شرکت های دانش بنیان به عنوان ابزاری کارآمد برای ارتقاء وا رتباط مؤثربین ارزشهای مشترک و عوامل رشد جوامع مختلف، از اهمیت ویژ ه ای برخوردارند و همچنین به عنوان عامل تعیین کننده در همة سیاستگذار ی ها و برنامه ریزی ها در راستای ارتقاء تلاش های مستمر برای نوآوری برشمرده میشوند.
 
ازهمین رو دانش بنیان بودن شرکت ایران کیش بیانگر این است که این شرکت باید در حال حاضر و با توجه به روندهای تحول دیجیتال درحوزه پرداخت، نگاه ویژه ای به حوزة نوآوری باز شامل فین تک و استارتاپ ها داشته باشد.
 
وقتی سخن از حرکت در مسیر تحول دیجیتال میشود و از طرفی باور داریم خلاقیت، رکن اصلی در این زمینه است، نیازمند توجه ویژه به فعالان حوزه فین تک هستیم؛ توجه به این امر میتواند نوآوری وارزش افزوده فراوانی برای صنعت پرداخت الکترونیک به ارمغان بیاورد.
 
البته در این مورد تعامل سازنده بین ایران کیش و بانک های سهامدار و شرکا بسترهای لازم را در این مورد فراهم میکند تا زمینه جذب فین تکها و استارت اپها فراهم شود.
 
راهبردهای ایران کیش در مسیر تحول به دو شکل تعریف شده است؛ یکی مشارکت در سرمایه گذاری و مطالعه محصولات نوآورانه و سپس حمایت و سرمایه گذاری مستقیم که در هر دو حوزه بانکهای سهامدار در کنار شرکت حضور دارند.
 
در حقیقت، حرکت در این مسیر یک راه حل اساسی برای توسعه و تنوع محصول و افزایش سهم بازار خواهد بود موضوعی که به عنوان  یکی ازاولویتهایی که ایران کیش برای سال 99 در دستور کار دارد در نظر گرفته شده است.
 
نکتة دیگر که به عنوان یک موقعیت میتوان از آن بهره برد، مسائل حمایتی از شرکتهای دانش بنیان است، طبق قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، مزایای شرکتهای دانش بنیان از جمله استفاده از تسهیلات صندوق شرکتهای دانش بنیان و تسهیلات بیمه ای، شامل حال این شرکت ها میشود. این به آن معناست که میتوان با حفظ دانش بنیان بودن ایران کیش و بهره مندی از برخی مزایا مسیر حرکت به سوی برتری را که به عنوان شعار این شرکت برگزیده شده هموارتر کرد.
 
ایران کیش یکی از چشم اندازهای خود را تغییر سبد بازار خود ازدستگاه های پوز به محصولات نوآورانه و نوین قرارداده است.
 
دانش بنیان بودن این شرکت میتواند تحقق این ضرورت را میسر کند.
 
نکتة بعدی اما حرکت به سوی اقتصاد داده محور از طریق دانش بنیان بودن است.
 
نباید فراموش کرد این روزها صرفا نباید ثروت را مجموعه دارایی های فیزیکی قلمداد کرد؛ بلکه مدت هاست که این داده ها و دانایی است که ثروت میسازد؛ در اقتصاد داده محور این داده ها هستند که بیش از هرچیز قابل اهمیتند و اعتبارایجاد می کنند. ایده سازی و تجاری کردن آن ایده ها بخشی از اقتصاد داده محور (ااقتصاد دانایی) است اتفاقی که با برخورداری از ویژگی دانش بنیان بودن امکانپذیر است .
 
فراموش نکنیم این روزها منبع اصلی درآمدها درکشورهای توسعه یافته ازهمین اقتصاد دانایی و داده محور و فروش همین ایده ها به دیگر کشورها شکل گرفته است و جامعه امروز بیشتر از هر چیزی به این نوع اقتصاد احتیاج دارد.

​​