تلفن همراه

۲ مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی هجرت و شهید اکبری از تاریخ ۱۱ خرداد آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات هجرت با پیش شماره های ۳۳۱۴، ۳۳۱۵، ۳۳۲۰، ۳۳۲۲، ۳۳۲۳، ۳۳۸۱ الی ۳۳۸۴، ۳۳۶۴، ۳۳۶۶ و ۳۶۰۵ الی ۳۶۰۷ در محدوده خیابان های افسریه، ۱۵ متری سوم، هفتم و هشتم و در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های ۷۷۱۱، ۷۷۱۲، ۷۷۳۲ الی ۷۷۳۵، ۷۷۹۶، ۷۷۷۸، ۷۷۷۹ و ۷۶۷۹ در محدوده خیابان های ۲۳۰ و ۲۳۲ شرقی، بهشتی و استخر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
 

​​