تلفن همراه

تصویب و اجراء رفاهیات کارکنان و بازنشستگان مشمول در سال ۹۹

منبع: شرکت مخابرات ایران
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: رفاهیات سال ۹۹ بر پایه مصوبه آیین نامه ۸۹/۵/۳۰ محاسبه و بخشی از رفاهیات سنوات قبل کارکنان شاغل و بازنشستگان مشمول در قالب ترمیم، تصویب و امسال پرداخت می شود.
 
 صفری، رییس هیات مدیره شرکت با بیان مطلب فوق افزود: رفاهیات سال ۹۹ کارکنان بر پایه مصوبه آیین نامه سال ۸۹ محاسبه و مبلغ قابل توجهی به عنوان ترمیم کمک هزینه های رفاهی کارکنان شاغل و بازنشستگان مشمول مربوط به سنوات قبل اختصاص یافت که در سال ۹۹ پرداخت می شود.
 
صفری، به مصوبه اخیرهیات مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص مطالبات کارکنان و بازنشستگان اشاره کرد و افزود: با توجه به ابلاغ مصوبه هیات مدیره شرکت، همچنین با پرداخت مزایای خدمت داوطلبانه در جنگ تحمیلی برابر قانون برای شاغلین و بازنشستگانی که ۳/۴ خدمت سربازی خود را در جبهه های دفاع مقدس حضور داشتند موافقت شد.
 
وی در ادامه به تشریح مصوبه پرداخت حق جذب، ارتقاء گروه و احتساب مدرک تحصیلی پرداخت و اظهار داشت: برابر این مصوبه، دستورالعمل اجرایی پرداخت حق جذب، ارتقاء گروه، احتساب مدرک تحصیلی و حق سرپرستی پس از بررسی در کمیته و تهیه دستورالعمل اجرایی و تایید در هیات مدیره شرکت، پرداخت می شود.
 
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در ادامه بیان کرد: در این مصوبه، همچنین ضمن موافقت با پرداخت اضافه کاری بدون در نظر گرفتن سنوات خدمت کارکنان بر اساس قانون کار به شرط اخذ مجوز اضافه کار قبل از انجام آن از مدیر مافوق، مقرر شد دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه امتیاز منزلت شغلی و سرپرستی کارکنان بر اساس آخرین طرح طبقه بندی مشاغل مصوب و تایید در کمیته مربوطه و ارائه دستورالعمل، پرداخت می شود.
 

​​