بازار سرمایه

«اخابر» 632 میلیارد تومان درآمد در شهریورماه ساخته است

منبع: با اقتصاد
شرکت مخابرات ایران در شهریورماه 632 میلیارد تومان درآمد در شهریورماه توانست بدست آورد.
 
 
 
شرکت مخابرات ایران در شهریورمکاه توانست 632 میلارد تومان درآمد شناسایی کند که بیشترین حجم این درآمد از ارائه خدمات مخابراتی به ارزش 375 میلیارد تومان بوده است.
 
در 6 ماه نخست سال این شرکت 2744 میلارد تومان درآمد داشته است.

​​