تلفن همراه

عملیات کابل برگردان در 4 مرکز مخابراتی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید یزدان پناه، آیت الله ایروانی، قائم و پردیس از تاریخ 4 بهمن ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید یزدان پناه با پیش شماره های 4480 الی 4488 در محدوده خیابان های سیمون بولیوار، معین، دره فرحزاد، 23 نفت و در مرکز مخابرات آیت الله ایروانی با پیش شماره های 5524 الی 5528 در محدوده جاده ساوه، چهار دانگه، گلشهر و در مرکز مخابرات قائم با پیش شماره 3607 در محدوده روستای چنگی، میدان پارچین، شهید شیر نسب، مسکن مهر امام رضا و در مرکز مخابرات پردیس با پیش شماره 7626 در محدوده روستای کمرد به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​