تلفن همراه

عملیات کابل برگردان در مرکز مخابرات شهید دیالمه

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید دیالمه از تاریخ چهارم اسفند ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید دیالمه با پیش شماره های 3312، 3313، 3344، 3383، 3385، 3350 الی 3352، 3354 الی 3356، 3683، 3687 در محدوده بلوار قیام و معتمد رضایی به مدت 48 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​