تلفن همراه

مرکز مخابرات آیت الله ایروانی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات آیت الله ایروانی از تاریخ اول اردیبهشت  ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات آیت الله ایروانی با پیش شماره های 5524 الی5527 در محدوده خیابان بنز خاور  به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است. 
 

​​