تلفن همراه

مرکز مخابرات شهید اکبری توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید اکبری از تاریخ ششم  اردیبهشت ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های 7732 الی 7735، 7796، 7711، 7712، 7778، 7779، 7679  در محدوده خیابان های 208، 202، 131 و بلوار پروین به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است. 
 

​​