تلفن همراه

عملیات کابل برگردان در 9 مرکز مخابراتی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی دهوین، شهید بخششی، شهید رمضانی، شهید کاظمیان، وردآورد، امامزاده داوود اندیشه، جواداباد، سعیداباد شهریار و توحید از تاریخ هفتم فروردین ماه  آغاز  می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی در مراکز مخابراتی دهوین، شهید بخششی، شهید رمضانی، شهید کاظمیان، وردآورد، امامزاده داوود اندیشه، جواداباد، سعیداباد شهریار و توحید از ساعت 24 به مدت 5 ساعت با اختلال همراه است.  
 

​​