تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید لطیفی وشهید مطهری از تاریخ 12 اردیبهشت ماه  آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های 2293 الی 2298، 2675، 2691 در محدوده لویزان، شیان سوم الی پنجم به مدت 72 ساعت و در مرکز مخابرات شهید مطهری از ساعت 24 به مدت 4 ساعت با اختلال همراه است. 
 

​​