تلفن همراه

عملیات کابل برگردان در 2 مرکز مخابراتی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات انبیاء و شهید چمران از تاریخ 16 اردیبهشت ماه  آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات انبیاء با پیش شماره های 56826، 56827 در محدوده خیابان های 20 متری سروستان، 12متری چیچکلو، مخابرات، خط راه آهن، 20 متری لاله، شهرک درود گران، مجتمع آهنکاران  به مدت 48 ساعت و
 
در مرکز مخابرات شهید چمران با پیش شماره های 6650 الی 6656 در محدوده خیابان های ستارخان، بقال باشی، شادمان و بهبودی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​