تلفن همراه

مرکز مخابرات شهید لطیفی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابراتی شهید لطیفی از تاریخ 8 خرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های 2293 الی 2298، 2675، 2691 درمحدوده خیابان های لویزان، شاه رضایی، شکوفه، شیان 4 الی 6 به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​