تلفن همراه

مرکز مخابرات شهید کرمی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید کرمی از تاریخ ششم مرداد ماه آغاز  می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش شماره های 6629 الی 6632، 6620 الی 6624، 6613، 6614 در محدوده خیابان های رمضانی، وصفنارد، مسجد و آیت ا.. سعیدی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​