تلفن همراه

تعرفه ارایه خدمات تلفن ثابت در دفاتر پیشخوان تصویب شد

ICTna.ir - کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه ارایه خدمات تلفن ثابت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی و دفاتر فروش و خدمات حضوری دارندگان پروانه ارایه خدمات تلفن ثابت را تصویب کرد.

CRA Commission.jpg

قرن نو- گروه فناوری اطلاعات: سقف تعرفه خدمات تلفن ثابت قابل ارايه در دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی و دفاتر فروش و خدمات حضوری دارندگان پروانه ارایه خدمات تلفن ثابت به شرح جدول زیر تعیین شده است:

Screen Shot 1400-06-08 at 11.18.31.png

Screen Shot 1400-06-08 at 11.20.05.png

اگر شخص حقیقی یا حقوقی درخواست ثبت‌نام گروهی (ثبت‌نام بیش از یک خط برای یک نشانی واحد) داشته باشد، حسب مورد يکی از تعرفه‌های ثبت‌نام مندرج در ردیف‏های 3 يا 4 جدول فوق برای ثبت‌نام خط اول و هزینه یک برگ چاپ فرم (در چارچوب بخش اول ردیف 5 جدول ذیل ماده 1 مصوبه شماره 2 جلسه 312 مورخ 21/10/1399 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اصلاحيه‌های بعدی آن) به ازای هر خط مازاد بر خط اول، به عنوان سهم دفتر از متقاضی اخذ می­شود.

اگر یک مشترک درخواست تغییر مکان گروهی (به ازای چند خط از یک مبدأ واحد به یک مقصد واحد) داشته باشد، سهم دفتر بابت خط اول برابر با مبلغ تعیین شده در ردیف‏های 7 و 8 جدول فوق بوده و به ازای هر خط مازاد، فقط هزینه یک برگ چاپ در چارچوب ردیف 5 جدول ذیل ماده 1 مصوبه شماره 2 جلسه 312 مورخ 21/10/1399 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضی اخذ می­شود.

دارندگان پروانه ارایه خدمات تلفن ثابت موظفند خدمات موضوع جدول ماده ۱ (به غیر از خدمات مکاتبات قضایی و تقسیط بدهی) را روی تمامی سامانه­های فروش خود از جمله بسترهای کد خدمات دستوری، پیامک، اپلیکیشن و پورتال به صورت بر خط و الکترونیکی و بدون دریافت هرگونه وجه اعم از سهم دفاتر و دارنده پروانه از تعرفه­های جدول فوق ارایه کنند و درصورتیکه ارایه خدمات مستلزم هزینه­های قانونی دیگری باشد، با تایید سازمان از مشترک دریافت می­شود.

دارندگان پروانه ارایه خدمات تلفن ثابت موظف هستند تعرفه‌های موضوع این مصوبه را در پورتال، دفاتر فروش و خدمات حضوری خود اطلاع رسانی کنند و دفاتر موظف هستند تعرفه­های موضوع این مصوبه را در محل دفتر و در معرض دید مشترکین نصب کنند.


​​