بازار سرمایه

درآمد ۲۳.۹ هزار میلیارد ریالی همراه اول در مرداد ماه

ICTna.ir - درآمد شرکت ارتباطات سیار ایران در دوره یک ماهه مرداد ماه ۱۴۰۰ به 23 هزار و 930 میلیارد و 618 میلیون ریال رسید.

mci logo png .png

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، از این رقم، 13 هزار و 212 میلیارد و 825 میلیون ریال آن مربوط به درآمد کارکرد مشترکین خطوط اعتباری بوده که بیشترین سهم این درآمدی این شرکت را به خود اختصاص داده است.

همچنین درآمد این شرکت از محل خطوط دائمی نیز در مرداد ماه به رقم 8 هزار و 889 میلیارد و 306 میلیون ریال رسید.

بعد از کارکرد مشترکین خطوط اعتباری، بقیه درآمدهای همراه اول به ترتیب شامل درآمد کارکرد مشترکین خطوط دائمی، درآمد استفاده از امکانات شبکه و اتصال متقابل، درآمد فروش خطوط جدید تلفن همراه، بخش سایر درآمدها و در نهایت خالص خدمات ارزش افزوده می‌شود.

در این میان درآمد همراه اول از خالص خدمات ارزش افزوده رقم 16 میلیارد و 847 میلیون ریال بوده است و در بخش دیگر یعنی فروش خطوط جدید تلفن همراه هم رقم 162 میلیارد و 429 میلیون ریال به عنوان بخش دیگر درآمدهای این شرکت به ثبت رسیده است.

بخشی از درآمدهای این اپراتور هم با عنوان درآمد استفاده از امکانات شبکه، توسط سایر شرکت‌های تلفن همراه در این درآمدها دیده می‌شود که رقم یک هزار و 502 میلیارد و 231 میلیون ریال برای آن ثبت شده است.


​​