تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی یوسف آباد قوام و شهید اکبری از تاریخ 29 شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات یوسف آباد قوام با پیش شماره 6558 در محدوده این مرکز به مدت 48 ساعت و در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های 7711، 7712، 7714، 7778، 7779، 7732 الی 7735، 7796، 7679 در محدوده خیابان های صابریان، شهید اسفندانی، شهید سلیمانی و دماوند به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​