تلفن همراه

3 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات ولیعصر(عج)، شهید لطیفی و شهید عاطف از تاریخ 25 آبان ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات ولیعصر با پیش شماره های7750 الی 7753، 7760، الی 7767 در محدوده خیابان های بهار، بهار شیراز، جواد نیا، چهار برادران و در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره 2293 الی 2298، 2675، 2691 در محدوده بزرگراه بابایی و در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های 7770 الی 7774، 7786 الی 7788، 7729، 7670، 7671، 7776 در محدوده بلوار پروین، خالد اوغلی، دماوند به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​