تلفن همراه

مرکز مخابرات شهید عرب سرخی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی از تاریخ ششم آذر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش شماره های 3374 الی 3377 و 3337 الی 3339 در محدوده شهرری، خیابان های جوانمرد قصاب، بلوار کریمی، مصطفی خمینی، بلوار امام حسین و شهید منتظری به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​