مقررات و ضوابط شبكه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای

یکشنبه، ۲۰ اردیبهشتماه ۱۳۸۳

مقررات و ضوابط شبكه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
شورای‌عالی اطلاع رسانی

مقدمه:
به‌منظور انتظام امور و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در كشور،‌ مقررات و ضوابط شبكه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای با مد نظر قراردادن نكات اساسی زیر تنظیم شده است:
* حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش
* مسوولیت مدنی و حقوقی افراد در قبال فعالیت‌های خود
* رعایت حقوق اجتماعی و صیانت فرهنگی و فنی كشور در این قلمرو
* ایجاد حداكثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت به عموم مردم.

الف) آیین‌نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنی نقطه تماس بین‌المللی

1- ایجاد نقطه تماس بین‌المللی(ASP)(1) در انحصار دولت است و ارائه مجوز به دستگاه‌های ذیربط توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد.
2- دستگاه‌های اجرایی دولتی برای سرمایه‌گذاری جهت ایجاد نقطه تماس بین‌المللی،‌ به‌طور مستقل از شبكه مخابرات كشور، لازم است گزارش توجیهی فرهنگی، علمی - فنی و اقتصادی مربوط را با امضای بالاترین مقام اجرایی به ‌تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور برسانند. تصویب نهایی به ‌عهده شورای عالی اطلاع‌رسانی خواهد بود.
3- دستگاه اجرایی یك نسخه از درخواست خود را همراه با توجیه فنی وزارت مذكور - شامل توان علمی و فنی درخواست كننده، بررسی فركانسی و سایر امور فنی و مهندسی - برای تصویب نهایی به شورای عالی اطلاع‌رسانی ارسال می‌شود. این شورا ظرف مدت یك ماه پس از دریافت نظرات وزارت اطلاعات و وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام نظر خواهد كرد.
تبصره: سازمان صدا و سیما صرفا برای وظیفه پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی خود از شبكه اینترنت، نیاز به مجوز از شورای عالی اطلاع‌رسانی ندارد ولی برای ارائه سایر خدمات اینترنتی موظف به اخذ مجوزهای این مصوبه دارد.
4- وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در اسرع وقت كلیه مشخصات امكانات فنی را كه طبق ماده 3 از درخواست‌كنندگان دریافت كرده، در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت اطلاعات نیز موظف است ضمن بررسی های لازم فنی - حفاظتی، در زمانبندی مقرر، پیشنهادهای اصلاحی را برای منظور شدن توسط متقاضی، با هماهنگی وزارت پست، تلگراف و تلفن در مدت زمان حداكثر یك ماه اعلام كند. درصورت عدم اعلام، مشخصات امكانات مزبور تایید شده تلقی خواهد شد.
5- هر دستگاه اجرایی كه مجوز برقراری تماس بین‌المللی را اخذ می‌كند، صرفا مجاز به ارائه خدمات در محدوده وظایف قانونی و تشكیلات مصوب خود است. در صورت عدم رعایت این امر، پس از تذكر كتبی وزارت پست، تلگراف و تلفن،‌ برای لغو مجوز اقدام خواهد شد.
6- كلیه ایجاد كنندگان نقطه تماس بین‌المللی (از جمله شركت مخابرات ایران) موظف هستنند تا امكانات فنی لازم در حفاظت و كنترل متمركز از شبكه های مزبور،‌ به شرح زیر را فراهم آورند:
الف) سیستم پالایش(2) مناسب، به‌منظور ممانعت از دسترسی به پایگاه‌های ممنوع اخلاقی و سیاسی و حذف ورودی(3)های غیر مطلوب
تعیین ضوابط پالایش توسط كمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
ب) سیستم بارو(4) مناسب، به‌منظور صیانت شبكه‌ها از تخریب،‌ فریب و سرقت اطلاعات
ج) دایر كننده نقطه تماس بین‌المللی اینترنتی موظف است بانك فعالیت‌های اینترنتی كاربران خود را در دسترس وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهد تا بر اساس ضوابط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با حكم قاضی ذیربط، حسب درخواست در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد.
د) امكان جلوگیری از برقراری ارتباطات غیر متعارف، نظیر ارتباطات غیر متقارن و ارتباطات غیر مستقیم در موارد غیر مجاز (پیشكار(5)).
7- به‌منظور صیانت از شبكه اطلاع‌رسانی ملی، وزارت پست، تلگراف و تلفن موظف است تمهیداتی را فراهم آورد تا ارتباطات بین كاربران در داخل كشور حتی‌الامكان از طریق شبكه مازه(6) داخل كشور صورت پذیرد.
8- ‌دارندگان مجوز تنها می توانند خدماتی را ارائه كنند كه در مجوز ذكر شده است و تخطی از این امر تخلف محسوب می‌شود.
1- ‌دارندگان مجوز نقطه تماس بین‌المللی موظف به رعایت كلیه ضوابط مندرج در این آیین‌نامه و قوانین و مقررات جاری كشور هستند و در صورت تخلف از آن، در مرحله اول تذكر و در مرحله دوم قطع موقت (حداكثر یك هفته) صورت می‌گیرد و در صورت تكرار، ضمن قطع ارتباط، با تایید شورای عالی اطلاع‌رسانی و كمیسیون ذیربط آن، برای رسیدگی به جرایم به مراجع ذیربط معرفی می‌شوند.
2- دستگاه‌های دولتی كه بدون اخذ مجوز اقدام به ایجاد نقطه تماس بین‌المللی كرده‌اند موظف هستند حداكثر ظرف مدت یك ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، برای درخواست مجوز اقدام كنند وگرنه بر اساس ماده 9 با آنان عمل خواهد شد.
تبصره: شركت‌های بخش خصوصی كه تاكنون نسبت به ایجاد نقطه تماس بین‌المللی اقدام كرده‌اند لازم است ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به جمع‌آوری تاسیسات یا واگذاری به بخش‌های دولتی اقدام كنند.
3- نظارت بر حسن اجرای عملكرد نقاط تماس به عهده وزارت پست، تلگراف و تلفن است.
4- وزارت پست، تلگراف و تلفن گزارش عملكرد این آیین‌نامه را هر 6 ماه یك بار برای بررسی در شورای عالی اطلاع‌رسانی ارائه می‌دهد.

ب. آیین‌نامه واحدهای ارایه كننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت رسا ISP(7)

1- تعریف رسا
شركت‌ها یا موسسات ارایه كننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنتی‌،‌ رسا(8) خوانده می‌شوند.
اینترنت از پیوند تعداد بی‌شماری شبكه‌های ارتباطی كامپیوتری كوچك و بزرگ - كه حاوی اطلاعات متنوع است - تشكیل می‌شود. یك فرد متصل به شبكه اطلاع رسانی و اینترنت، تنها مشاهده‌گر و مرورگر اینترنت نیست، بلكه جزئی از این شبكه بوده، می‌تواند با آن تبادل اطلاعات كند. یك رسا یا ISP اتصال به شبكه اطلاع‌رسانی و اینترنت را فراهم می‌آورد و جزو ضروری دسترسی و اتصال افراد به شبكه اینترنت است.
1- 2- حدود فعالیت ارائه‌كننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت رسا به‌شرح زیر است:
2-1- شركت‌ها یا موسسات ارائه كننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت رسا تحت ضوابط و قوانین مشخص شده در كشور فعالیت می‌كنند و می‌توانند هم مستقلا و هم در ارتباط با شبكه اینترنت به فرآوری اطلاعات پرداخته و به كاربران خود عرضه كنند.
2-2- ارایه مجموعه خدمات ارزش افزوده بر خط(9) و برون خط(10) برای كاربران خود
2-3- فراهم آورنده دسترسی و همچنین تهیه و فرآوری محتوی برای كاربران خود
2-4- انجام انواع فعالیت‌ها، برای آشنایی كاربران در استفاده بهینه از شبكه اطلاع رسانی و اینترنت
2-5- فراهم‌سازی خدمات،‌تهیه،‌تولید،‌ توزیع یا ارائه اطلاعات برای كاربران مربوط
2- 3- ارائه كننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا با رعایت شرایط زیر مجاز به فعالیت است:
3-1- تهیه و نصب تجهیزات لازم به‌منظور برقراری ارتباطات و تبادل اطلاعات كاربران - از قبیل شبكه داخلی (LAN(11))، خطوط تلفن، ‌رهیاب(12)،‌ مودم ‌حافظه‌های پست الكترونیكی،‌‌ DNS و ... - به عهده رسا است.
3-2- تهیه و به‌كارگیری تجهیزات مورد نیاز در شبكه خود،‌ بر اساس استانداردهای اعلام شده از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن
3- 4- هر رسا برای ارائه خدمات تلفنی صوتی - آوانت(VOIP) لازم است مجوز مربوط را طبق ضوابط قانونی از وزارت پست و تلگراف و تلفن كسب كند. (این امر،‌ ارتباط كامپیوتر با كامپیوتر ( گپ - chat) را شامل نمی ‌شود.
4- 5- ارائه كننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا مكلف به رعایت شرایط و ضولبط فنی زیر است:
5-1- اشخاص حقوقی و شركت‌های ثبت شده در ایران می‌توانند متقاضی كسب مجوز رسا باشند.
5-2- لازم است مدیر این موسسات و شركت‌ها دارای شرایط زیر باشد:
5-2-1- تابعیت ایران و پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
5-2-2- متدین به یكی از ادیان الهی و رسمی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
5-2-3- دارای صلاحیت علمی درحد حداقل مدرك كارشناسی با 25 سال سن
5-2-4- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محكومیت كیفری بر اساس موازین اسلامی (كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.)
5-2-5- عدم عضویت در گروهك‌های ضد انقلاب و غیر قانونی و هواداری از آنها (افرادی كه به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی،‌ در دادگاه‌های انقلاب اسلامی محكومیت یافته‌اند و همچنین كسانی كه علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت و یا تبلیغ داشته‌اند، نمی‌توانند مدیریت موسسات و شركت‌های رسا را برعهده گیرند.)
5-3- شركت رسا دارای مسوولیت قانونی بوده، نسبت به كلیه ضوابط و تعهدات زیر پاسخگو است:
5-3-1- موسسات و شركت‌های رسا و كاربران برای محتوایی كه خود بر روی شبكه عرضه می‌كنند، طبق این آیین‌نامه مسئول و پاسخگو هستند.
تبصره : ارائه خدمات دسترسی به منابع اطلاعات،‌ مشمول این بند نیست.
5-3-2- مسوولیت رعایت قوانین مالكیت معنوی و حق تالیف و و تصنیف به‌عهده ارائه كننده اطلاعات در شبكه است.
5-3-3- امكان و اعمال برقراری پالایه(13) در شبكه رسا باید فراهم باشد. ضوابط و مصادیق موارد پالایش توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی تصویب و اعلام می‌شود.
5-3-4- مسئولیت رسا در مورد دسترسی به اطلاعات عرضه شده توسط دیگران، محدود به ایجاد امكان و اعمال برقراری پالایه در شبكه خواهد بود.
5-3-5- هر رسا موظف است اطلاعات كلی كاربران وIP های مربوط را ثبت و یك نسخه از آن را نیز به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام كند.
5-3-6- به‌منظور پاسخگو بودن قانونی و حفظ افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود،‌ رسا مجاز به عقد قرارداد اشتراك با افرادی است كه به سن قانونی انجام معاملات حقوقی رسیده باشند.
5-3-7- رسا حق واگذاری امتیاز بهره‌برداری بدون هماهنگی و تایید وزارت پست و تلگراف و تلفن را ندارد.
5-3-8- به‌كارگیری هر گونه رمز برای تبادل اطلاعات، مستلزم كسب موافقت مراجع مربوط به ثبت مشخصات،‌ الگوریتم و كلید رمز مربوط و همچنین مشخصات متقاضی در دبیر خانـه شورای عالی اطلاع‌رسانی (با مرجعی كه معرفی می‌كند) است و در غیر این صورت، ممنوع است.
5-3-9- رسا موظف است، خدمات مورد درخواست كاربر را با كیفیت مطلوب و بر اساس یك موافقت‌نامه كیفیت خدمات SLA(14)به كاربر ارائه كند. وزارت پست، تلگراف و تلفن به‌طور دوره‌ای بر اساس ارزیابی كیفیت ارائه خدمات موسسات رسا به كاربران،‌ نسبت به رتبه‌بندی رساها اقدام كرده، آنرا به اطلاع‌ عموم می‌رساند.
تبصره : شركت‌های مخابرات نیز موظف هستند در خصوص خدماتی كه به موسسات رسا ارائه می‌كنند رعایت كیفیت مطلوب را كرده، و بر اساس موافقت نامه كیفیت خدمات (SAL) عمل كنند.
5-3-10- رسا موظف است، حتی المقدور تمهیدات فنی لازم برای حفظ حقوق كاربران و جلوگیری از حمله به كامپیوترهای آنها را فراهم آورد.
5-3-11- رسا موظف است بر اساس دستورالعمل‌های صادره از سوی وزارت پست، تلگراف و تلفن عمل كرده، مواردی كه مربوط به حقوق كاربران است را به اطلاع آنها برساند.
5-3-12- رسا موظف است اطلاعات مربوط به‌نحوه حفاظت از حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات افراد در شبكه خود را در اختیار كاربران قرار دهد.
5-3-13- رسا در ارایه خدمات خود به كاربران موظف به رعایت قوانین مخابراتی كشور است.
5-3-14- رسا برای تامین ارتباط اینترنت بین‌المللی خود فقط از طریق نقاط تماس بین‌المللی مجاز(ASP) یا مخابرات كشور مجاز است.
5-3-15- حریم اطلاعات خصوصی كاربران از مصونیت برخوردار بوده، هرگونه دسترسی غیرقانونی توسط رساها و هر مرجع دیگر به فعالیت‌های اینترنتی كاربران ممنوع است.
5-3-16- رسا موظف است بانك فعالیتهای اینترنتی كاربران خود را مطابق ضوابط مصوب كمیسیون راهبردی قابل دسترسی وزارت پست، تلگراف و تلفن قرار دهد.
5- 6- تولید و عرضه موارد زیر توسط رساها و كاربران ممنوع است:
6-1- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی
6-2- اهانت به دین اسلام و مقدسات آن
6-3- ضدیت با قانون اساسی و هر گونه مطلبی كه استقلال و تمامیت ارضی كشور را خدشه دار كند
6-4- اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید
6-5- تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احكام مسلم اسلام، ارزش‌های انقلاب اسلامی و مبانی تفكر سیاسی امام خمینی (ره)
6-6- اخلال در وحدت و وفاق ملی
6-7- القای‌ بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و كارآمدی نظام اسلامی
6-8- اشاعه و تبلیغ گروه‌ها و احزاب غیرقانونی
6-9- انتشار اسناد و اطلاعات طبق‌بندی شده دولتی و امور مربوط به مسایل امنیتی، نظامی و انتظامی
6-10- اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی
6-11- ترویج مصرف سیگار و مواد مخدر
6-12- ایراد افترا به مقامات و هر یك از افراد كشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی
6-13- افشای روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان
6-14- انتشار اطلاعات حاوی كلیدهای رمز بانك‌های اطلاعاتی، نرم‌افزارهای خاص،‌ صندوق‌های پست الكترونیكی و یا روش شكستن آنها
6-15- فعالیت‌های تجاری و مالی غیرقانونی و غیرمجاز از طریق شبكه اطلاع‌رسانی و اینترنت از قبیل جعل، اختلاس، قمار و ...
6-16- خرید، فروش و تبلیغات در شبكه اطلاع‌رسانی و اینترنت از كلیه كالاهایی كه منع قانونی دارند
6-17- هرگونه نفوذ غیرمجاز به مراكز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شكستن قفل رمز سیستم‌ها
6-18- هرگونه حمله به مراكز اطلاع‌رسانی و اینترنتی دیگران برای از كار انداختن و یا كاهش كارآیی آنها
6-19- هرگونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته‌های اطلاعاتی در حال گذر در شبكه، كه به دیگران تعلق دارد
6-20- ایجاد هرگونه شبكه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت و نظارت سازمان صدا و سیما

6- 7- نحوه صدور مجوز:
7-1- بررسی تقاضا و صدور مجوز بر اساس این آیین‌نامه، توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن صورت می‌گیرد.
7-2- تعیین صلاحیت حفاظتی متقاضیان طی استعلام رسمی از مراجع ذیصلاح (وزارت اطلاعات،‌ دادگستری و نیروی انتظامی) صورت خواهد گرفت و چنانچه ظرف مدت یك ماه اعلام نظر نكنند، به منزله موافقت تلقی می شود. (برای دستگاه‌های دولتی نیاز نیست.)
7-3- ارائه انواع خدمات بر روی شبكه اطلاع‌رسانی كه طبق مقررات كشور نیاز به مجوز خاص دیگری دارد، منوط به كسب مجوز مربوط از دستگاه مسئول خواهد بود. این دستگاه‌ها ضمن نظارت، موارد تخلف را به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام می‌كنند.
7-4- كلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی در ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنتی موظف‌اند در محدوده وظایف و ماموریت سازمانی خود فعالیت كنند.

7- 8- نحوه نظارت:
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده وزارت پست، تلگراف و تلفن خواهد بود و این وزارت به‌طور دوره‌ای و موردی، گزارش نظارت بر اجرای این آیین‌نامه را به كمیسیون راهبردی اعلام می‌كند.

8- 9- در صورت تخطی از موارد مندرج در این مصوبه، مجازات‌های اعمال شده شامل تذكر،‌ قطع موقت مجوز، لغو پروانه و طرح در دادگاه‌ها و محاكم قانونی بسته به نوع تخلـف، بر اساس قوانین و ضوابط ذیربط، بر عهده كمیسیون راهبردی است كه بر اساس گزارش نظارتی وزارت پست، تلگراف و تلفن بررسی و اعلام نظر می‌شود.

9- 10- نظر كمیسیون راهبردی لازم الاجرا‌ و قطعی است، لیكن مانع شكایت و اقامه دعوی افراد ذینفع در محاكم نخواهد بود.

11- رساها موظف‌اند از كاربران خود بر اساس مندرجات این آیین‌نامه تعهدنامه رعایت ضوابط اخذ كنند.


ج) آیین‌نامه دفترهای خدمات حضوری اینترنت (Coffee net)

1- دفتر خدمات دسترسی حضوری به شبكه‌های اطلاع‌رسانی و اینترنت - كافی‌نت - محلی برای دسترسی حضوری مشتریان و كاربران به شبكه اطلاع رسانی (اینترنت و اینترانت ) است.

2- این دفتر،‌ ضمن رعایت ضوابط مندرج در این آیین‌نامه، واحد صنفی محسوب می‌شود و مشمول قانون نظام صنفی بوده، مجوز لازم توسط اتحادیه صنفی صادر می‌شود.
تبصره : اتحادیه صنفی باید تصویر مجوز صادره را همزمان با تحویل به متقاضی، به وزارت پست، تلگراف و تلفن نیز ارسال كند.

3- اشخاص متقاضی باید دارای شرایط عمومی زیر باشند:
1 - تابعیت جمهور اسلامی ایران
2- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یكی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3-پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن سوء‌ پیشینه كیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر
5- داشتن برگه پایان خدمت و یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه برای آقایان
6- متاهل با داشتن حداقل 30 سال سن
3-1- این محل باید در معرض دید و نظارت عمومی باشد و رعایت ضوابط اماكن عمومی الزامی است.
3-2- ارتباط اینترنتی این دفترها فقط از طریق موسسات و شركت‌های رسا مجاز است.
3-3- ارایه خدمات ارتباطی دیگر مثل تلفن اینترنتی - آوانت(VOIP) مستلزم كسب مجوز مربوطه است.
3-4- رعایت ضوابط مندرج در ماده 6 آیین‌نامه موسسات و شركت‌های رسا الزامی است.
تبصره : آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط اتحادیه صنفی تهیه و به تصویب كمیسیون راهبردی شورای‌عالی اطلاع‌رسانی می‌رسد.

4- نام و نشانی كامل و شماره تلفن و نمابر، ‌رایا نامه (Email) و شماره پروانه كسب باید در سربرگ‌های دفتر خدمات درج شده، پروانه كسب مرجع خط ارتباطی از رسا مربوط به صاحب مجوز، هر یك به طور جداگانه در منظر عموم در دفتر نصب شود.

5- به منظور پاسخگو بودن قانونی و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود، مشخصات هویتی،‌ آدرس كاربر، ساعت شروع و خاتمه كار كاربر وIP تخصیصی را در دفتر روزانه ثبت و در صورت‌حساب كاربر نیز ذكر كند.
6- دفترها و كاربران، برای محتوایی كه خود تولید و عرضه می‌كنند، مطابق مقررات و ضوابط قانونی موجود كشور از جمله رعایت قوانین و مقررات حق مالكیت معنوی، مسوول و پاسخگو هستند.
7- تولید و عرضه موارد زیر توسط شبكه‌های انتقال اطلاعات رایانه‌ای ممنوع است:
7-1- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی
7-2- اهانت به دین اسلام و مقدسات آن
7-3- ضدیت با قانون اساسی و هر گونه مطلبی كه استقلال و تمامیت ارضی كشور را خدشه دار كند
7-4- اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید
7-5- تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احكام مسلم اسلام، ارزش‌های انقلاب اسلامی و مبانی تفكر سیاسی امام خمینی (ره)
7-6- اخلال در وحدت و وفاق ملی
7-7- القای بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و كارآمدی نظام اسلامی
7-8- اشاعه و تبلیغ گروه‌ها و احزاب غیرقانونی
7-9- انتشار اسناد و اطلاعات طبق بندی شده دولتی و امور مربوط به مسایل امنیتی، نظامی و انتظامی
7-10- اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی
7-11- ترویج ترور، خشونت و آموزش ساخت مواد تخریبی از قبیل مواد محترقه و یا منفجره
7-12-ترویج مصرف مواد مخدر
7-13-ایجاد هر گونه شبكه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت و نظارت سازمان صدا و سیما
7-14- ایراد افترا به مقامات و هر یك از افراد كشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی
7-15- افشای روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان
7-16- انتشار اطلاعات حاوی كلیدهای رمز بانك‌های اطلاعاتی، نرم افزارهای خاص،‌ صندوق‌های پست الكترونیكی و یا روش شكستن آنها
7-17- فعالیت‌های تجاری و مالی غیرقانونی و غیرمجاز، از طریق شبكه اطلاع رسانی و اینترنت از قبیل جعل، اختلاس، قمار و ...
7-18- خرید، فروش و تبلیغات در شبكه اطلاع‌رسانی و اینترنت از كلیه كالاهایی كه منع قانونی دارند
7-19- هرگونه نفوذ غیر مجاز به مراكز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شكستن قفل رمز سیستم‌ها
7-20- هرگونه حمله به مراكز اطلاع رسانی و اینترنتی دیگران برای از كار انداختن و یا كاهش كارآیی آنها
7-21- هرگونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته‌های اطلاعاتی در حال گذر در شبكه كه به دیگران تعلق دارد
7-22- ترویج مصرف سیگار
8- كمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی در استان تهران و كمیته های استانی در استان‌ها متشكل از مدیر امور دیتا شركت مخابرات استان، نماینده اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان،‌ نماینده دادگستری استان، نماینده اتحادیه صنفی، نماینده صدا و سیمای استان،‌ زیر نظر شركت مخابرات استان بر گردش كار این دفترها نظارت داشته، در صورت تخلف از مفاد این آیین‌نامه به نحو ذیل اقدام می‌شود. نحوه اقدام در سایر زمینه‌ها مطابق قانون و مقررات نظام صنفی است. با اعلام وزارت پست و تلگراف و تلفن، اتحادیه صنفی نسبت به لغو موقت پروانه ظرف مدت 48 ساعت اقدام و دفتر تعطیل می‌شود و اتحادیه موظف است، پس از رفع تخلف، ظرف مدت 48 ساعت اجازه ادامه كار دفتر را صادر كند. در صورت تعلل اتحادیه صنفی، وزارت پست، تلگراف و تلفن به‌طور مستقیم از طریق قوه قضاییه اقدام می‌كند.
تبصره1: چنانچه تخلف از موارد بند یك تا سیزده ماده 7 این آیین‌نامه باشد، برای بار اول، به مدت سه ماه پروانه فعالیت لغو موقت می‌شود و با كسب ضمانت عدم تخلف مجدد از صاحب پروانه،‌ لغو موقت پروانه ملغی می‌شود و برای تخلف بار دوم، پروانه به‌طور دایم لغو می شود و فرد حقیقی و حقوقی صاحب پروانه، مجاز به دریافت پروانه جدید در سراسر كشور نخواهد بود.
تبصره 2: چنانچه تخلف از موارد بند چهارده تا بیست و دو ماده 7 این آیین‌نامه باشد، برای بار اول كتباً به صاحب پروانه تذكر داده می‌شود،‌ بار دوم،‌ پروانه به‌مدت یك ماه لغو موقت و با رفع تخلف و اخذ تعهد عدم تخلف از صاحب پروانه،‌ لغو موقت پروانه ملغی می‌شود،‌ برای تخلف بار سوم، پروانه به مدت 6 ماه لغو مجدد و برای تخلف بار چهارم، پروانه به طور دایم لغو می‌شود و فرد حقیقی و حقوقی صاحب پروانه مجاز به‌دریافت پروانه جدید در سراسر كشور نخواهد بود.
تبصره 3: نظر كمیسیون راهبردی و كمیته های استانی در خصوص جرایم و مجازاتهای فوق لازم الاجرا و قطعی است لكن مانع شكایت و اقامه دعوی افراد ذی نفع در محاكم نخواهد بود.
9- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه كلیه دفترهای موجود در تهران و شهرستان‌ها موظف‌اند حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تقاضای اخذ مجوز لازم مطابق مفاد این آیین‌نامه اقدام كنند.
10- تاسیس اتحادیه دفترهای خدمات حضوری اینترنت، متقاضیان به اتحادیه همگن كه وزارت بازرگانی معرفی می‌كند مراجعه خواهند كردد.


پاورقی‌ها:
1 Access Service Provider
2 Filtering
3 Port
4 Firewall
5 Proxy Server
6 Back Bone
7 Internet Service Provider
8 در متن آیین‌نامه، در سراسر متن، پس از واژة (رسا)، واژة ASP نیز برای توضیح آمده است، كه در این نوشتار - برای پیشگیری از تكرار - از نوشتن آن خودداری شده است.
9 on - line
10 off - line
11 Locl Area Network
12 router
13 filter
14 Service Level Agreement


URL: https://www.ictna.ir/id/047649/

Code: 047649