اساسنامه شركت مادر تخصصی مخابرات ایران

شنبه، ۱۰ مردادماه ۱۳۸۳

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات


هیئت وزیران در جلسات مورخ 29/11/1382 و 30/1/1383 بنا به پیشنهاد مشترك شماره 41603/100 مورخ 25/11/1382 وزارتخانه‌‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379ـ اساسنامه شركت مادر تخصصی مخابرات ایران را به شرح زیر تصویب نمود:"اساسنامه شركت مادر تخصصی مخابرات ایران"

فصل اول ـ كلیات و سرمایه
ماده 1ـ شركت مخابرات ایران موضوع قانون تأسیس شركت مخابرات ایران ـ مصوب 1350ـ در قالب شركت مادر تخصصی سازماندهی و زیر نظر مجمع عمومی اداره خواهد شد.شركت مخابرات ایران از این پس در این اساسنامه به اختصار "شركت" نامیده می‌شود.
ماده 2ـ هدف از تشكیل شركت، ساماندهی فعالیت‌‌های تصدی دولت در زمینه بهره‌برداری و توسعه مخابرات و ایجاد بستر‌های فناوری اطلاعات در حوزه وظایف و چارچوب سیاست‌‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، راهبری شركت‌‌های زیرمجموعه، افزایش بازدهی و بهره‌وری و استفاده مطلوب از امكانات شركت و شركت‌‌های زیرمجموعه و درصورت لزوم كارگزاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای انجام نظارت‌ها می‌باشد.
ماده 3ـ مركز شركت تهران است.
ماده 4ـ شركت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شركت سهامی(خاص) اداره می‌شود.این شركت استقلال مالی داشته و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تابع این اساسنامه می‌باشد.
ماده 5ـ مدت شركت نامحدود است.
ماده 6ـ سرمایه شركت مبلغ پنج میلیارد (000ر000ر000ر5) ریال است كه به پنجاه هزار سهم صدهزار ریالی با نام منقسم می‌گردد و صددرصد (100%) سهام متعلق به دولت است.

فصل دوم ـ موضوع فعالیت و وظایف شركت
ماده 7ـ موضوع فعالیت شركت عبارتست از مدیریت سهام و سرمایه‌‌های شركت در بخش مخابرات و فناوری اطلاعات، انجام هرگونه فعالیت در راستای تأمین و ارائه خدمات مخابراتی مطمئن و اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاری، مدیریت و نظارت بر ایجاد و بهره‌برداری از تأسیسات و انجام كلیه اقدامات مربوط كه برای تحقق اهداف شركت لازم باشد از طریق شركت‌‌های زیرمجموعه.
موارد زیر از وظایف شركت می‌باشد:
1- بررسی و تدوین پیشنهاد‌های لازم در زمینه راهبردها و سیاست‌ها و برنامه‌‌های بلندمدت و میان‌مدت مخابرات و فناوری اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعیین شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
2ـ تصویب طرح‌‌های جامع مخابرات و فناوری اطلاعات در حوزه وظایف شركت.
3ـ نظارت بر شركت‌‌های زیرمجموعه و ارزیابی عملكرد شبكه‌‌های مخابراتی مربوط.
4ـ تدوین ضوابط و استاندارد‌های مربوط به طراحی، تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از شبكه‌‌های مخابراتی در شركت‌‌های زیرمجموعه و نظارت بر حسن اجرای آنها.
5ـ تدوین و پیشنهاد نرخ تعرفه‌‌های خدمات مخابراتی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
6ـ اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشاركت داخلی و اتخاذ سایر روش‌‌های تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط.
7ـ مدیریت، توسعه و تأمین منابع مالی مخابرات و فناوری اطلاعات و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی فیمابین شركت و شركت‌‌های زیرمجموعه.
8ـ بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و اطلاع‌رسانی در زمینه مخابرات و فناوری اطلاعات در حوزه وظایف شركت.
9ـ حمایت از توسعه فعالیت‌‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه‌‌های تخصصی مرتبط با مخابرات و فناوری اطلاعات و پشتیبانی از برنامه‌‌های تربیت متخصصان مورد نیاز.
10ـ حمایت از تحقیقات و فعالیت‌های علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل مؤثر در بهبود مدیریت و بهره‌وری مخابرات و فناوری اطلاعات.
11ـ حمایت از ایجاد و توسعه نظام فنی،‌ مهندسی و اجرایی بخش (مشاوره‌ای، پیمانكاری و مدیریت پیمان).
12ـ نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی شركت‌های زیرمجموعه و انجام بازرسی و حسابرسی‌‌های لازم.
13ـ آماده‌سازی شركت‌های زیرمجموعه قابل واگذاری، تعیین قیمت و برنامه زمان‌بندی فروش سهام آنها.
14ـ انحلال، واگذاری، تجدید سازمان و انتقال وظایف و نیروی انسانی شركت‌های زیرمجموعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
15ـ اقدام به هر نوع مشاركت و سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از كشور در رابطه با وظایف و مأموریت‌های محوله در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
16ـ عضویت و مشاركت در مجامع و نهاد‌های تخصصی منطقه‌ای و بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
17ـ مبادرت به هرگونه فعالیت كه با هدف شركت مرتبط باشد.
ماده 8ـ اركان شركت عبارتند از:
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیئت مدیره و مدیرعامل
ج ـ بازرس (حسابرس)
ماده 9ـ مجمع عمومی شركت از افراد زیر تشكیل می‌شود:
1ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رییس مجمع عمومی)
2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
3ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور
4ـ وزیر بازرگانی
5ـ وزیر صنایع و معادن
ماده 10ـ مجامع عمومی شركت عبارتند از:
الف ـ مجمع عمومی عادی
ب ـ مجمع عمومی فوق‌العاده
ماده 11ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار برای تصویب صورت‌های مالی شركت، تصویب صورت‌های مالی تلفیقی شركت و تصویب بودجه شركت و رسیدگی به سایر موضوعات مذكور در دستور جلسه تشكیل خواهد شد.
ماده 12ـ مجمع عمومی عادی با حضور اكثریت اعضاء و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت.تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با سه رأی و در مجمع عمومی فوق‌العاده با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود.
دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذكر تاریخ و محل تشكیل ودستورجلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد.سوابق مربوط به موضوعاتی كه در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوت‌نامه برای اعضای مجمع ارسال شود.
ماده 13ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل می‌باشد:
1ـ بررسی و تصویب خط‌مشی و برنامه عملیاتی شركت.
2ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملكرد سالانه، صورت‌های مالی، صورت‌های مالی تلفیقی و بودجه شركت.
3ـ انتخاب و بركناری اعضای هیئت مدیره شركت براساس پیشنهاد رییس مجمع عمومی.
4ـ انتخاب بازرس (حسابرس) شركت.
5ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شركت.
6ـ تعیین حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت مدیره و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
7ـ بررسی و تصویب ساختار كلان شركت، شرح وظایف و پست‌های سازمانی مورد نیاز و برنامه‌‌های جذب نیروی انسانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تأیید مراجع ذیربط.
8ـ اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌نامه‌‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شركت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به مراجع ذیربط جهت تصویب.
9ـ تصویب و ابلاغ ضوابط تعیین اعضای هیئت مدیره شركت‌های تابعه.
10ـ اتخاذ تصمیم برای تحصیل وام و یا اعتبار داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
11ـ تصویب آیین‌نامه مربوط به وظایف مشترك و چگونگی روابط فنی، مالی، تداركاتی، اداری و نیروی انسانی بین شركت و شركت‌های زیرمجموعه.
12ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انتقال سهام مشمول واگذاری متعلق به شركت در شركت‌های زیرمجموعه.
13ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی كه طبق قانون تأسیس شركت و این اساسنامه در دستور مجمع عمومی عادی قرار گیرد.
تبصره ـ گزارش عملكرد سالانه هیئت مدیره و صورت‌های مالی شركت و گزارش بازرس (حسابرس) باید حداقل دو هفته قبل از تشكیل جلسه در اختیار كلیه اعضای مجمع قرار گیرد.
ماده 14ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:
1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا كاهش سرمایه شركت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
2ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شركت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شركت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
ماده 15ـ هیئت مدیره شركت مركب از پنج عضو اصلی خواهد بود كه به پیشنهاد رییس مجمع (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد با تحصیلات عالی و دارای سابقه مدیریت و صاحب‌نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شركت با اولویت به كاركنان شركت برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی كه تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌‌های بعد بلامانع است.
تبصره ـ رییس و اعضای هیئت مدیره باید تمام وقت به خدمت در شركت اشتغال داشته باشند و قبول و تصدی هرنوع شغل موظف یا غیرموظف در خارج از شركت برای آنها ممنوع می‌باشد ولی اشتغال در اموری كه صرفاً جنبه تدریس داشته باشد به نحوی كه در اداره شركت اخلالی پیش نیاید با موافقت رییس مجمع عمومی شركت مجاز می‌باشد.هریك از اعضای هیئت مدیره به ترتیبی كه هیئت مدیره مشخص می‌نماید راهبری حوز‌های از فعالیت‌های شركت و یا تعدادی از شركت‌های زیرمجموعه را عهده‌دار خواهد بود.
ماده 16ـ اعضای هیئت مدیره از بین خود یك نفر را به عنوان رییس هیئت مدیره و یك نفر را به عنوان نایب رییس هیئت مدیره انتخاب و با حكم رییس مجمع منصوب می‌شوند.
تبصره ـ رییس هیئت مدیره در حكم معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.
ماده 17ـ درصورت فوت، حجر، استعفاء یا بركناری هریك از اعضای هیئت مدیره، جانشین طبق ماده (15) این اساسنامه برای بقیه مدت تعیین خواهد شد.
ماده 18ـ جلسات هیئت مدیره با حضور اكثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اكثریت آرای موافق اعضاء اتخاذ خواهد گردید.
ماده 19ـ جلسات هیئت مدیره در هر موقع بنا به دعوت رییس هیئت مدیره و حداقل ماهی یك بار به طور منظم تشكیل و دستور جلسه یك هفته قبل از تشكیل جلسه توسط رییس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد.
تبصره ـ اداره جلسات هیئت مدیره با رییس هیئت مدیره و در غیاب او با نایب رییس هیئت مدیره می‌باشد.
ماده 20ـ هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود كه صورتجلسات هیئت مدیره با لحاظ نمودن نظر اعضاء در آن درج و به امضاء اعضا خواهد رسید.یك نسخه از مصوبات هیئت مدیره حداكثر ظرف پنج روز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فرستاده می‌شود.
ماده 21ـ وظایف و اختیارات هیئت مدیره:
هیئت مدیره شركت برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی كه مربوط به موضوع فعالیت شركت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات كامل است.هیئت مدیره به ویژه وظایف و اختیارات زیر را دارا می‌باشد:
1ـ بررسی و تأیید آیین‌نامه‌‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شركت و ارائه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم.
2ـ بررسی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملكرد سالانه و صورت‌های مالی و صورت‌های مالی تلفیقی شركت برای ارائه به مجمع عمومی.
3ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی كه طبق آیین‌نامه معاملاتی شركت باید به تصویب هیئت مدیره برسند.
4ـ بررسی و پیشنهاد تشكیلات تفصیلی در چهارچوب تشكیلات كلان شركت جهت اخذ تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور.
5ـ اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از مهندسین مشاور و كارشناسان داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ماده 22ـ هیئت مدیره شركت به عنوان اعضاء مجمع عمومی شركت‌های تابعه وظایف و اختیارات زیر را نیز بعهده دارند:
1ـ اتخاذ تصمیم درباره آیین‌نامه‌‌های مالی،‌ معاملاتی و استخدامی شركت‌‌های تابعه در چارچوب سیاست‌های شركت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
2ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه، صورت‌های مالی و بودجه شركت‌های تابعه.
3ـ تعیین نمایندگان تام‌الاختیار برای شركت در مجمع عمومی شركت‌های زیرمجموعه كه كمتر از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شركت است.
4ـ تعیین بازرس (حسابرس) شركت‌های تابعه.
5ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع سرمایه‌گذاری توسط شركت‌های تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شركت.
6ـ تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایه‌گذاری برای شركت‌های تابعه به مجمع عمومی شركت.
7ـ ارائه برنامه آموزشی به منظور تربیت و ارتقای كادر مدیریت در شركت‌های زیرمجموعه.
8ـ ‌آماده ‌سازی شركت‌های قابل واگذاری برای فروش.
9ـ تصویب سیاست‌ها و خط‌مشی‌‌های شركت‌های تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شركت.
10ـ بررسی و تصویب تشكیلات كلان، سقف پست‌های سازمانی و برنامه‌‌های جذب و نگهداری نیروی انسانی شركت‌های تابعه در چارچوب قانون و مصوبات مجمع عمومی شركت.
11ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه یا انحلال شركت‌های تابعه به مجمع عمومی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
12ـ اصلاح ساختار، تعیین قیمت پایه فروش طبق مقررات مربوط، پیشنهاد برنامه زمان‌بندی فروش شركت‌های قابل واگذاری، ارائه اطلاعات كامل مالی از قبیل آخرین صورت‌های مالی مورد تأیید مراجع ذی صلاح قانونی و درصد سهام هریك از سهامداران و سایر اطلاعات لازم به سازمان خصوصی‌سازی حسب مورد درباره شركت‌های زیرمجموعه.
13ـ تصویب برنامه‌‌های جامع توسعه مخابرات و فناوری اطلاعات در شركت‌های زیرمجموعه در حوزه وظایف و مأموریت شركت.
14ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره شركت‌های تابعه.
تبصره ـ اعضای هیئت مدیره شركت‌های تابعه با حكم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می‌شوند.
15ـ تدوین و تصویب آیین‌نامه مربوط به وظایف مشترك و چگونگی روابط فنی، مالی، تداركاتی، اداری و نیروی انسانی بین شركت‌‌های زیرمجموعه.
ماده 23ـ هیئت مدیره از بین خود یا خارج از اعضای هیئت مدیره یك نفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب و با حكم رییس مجمع عمومی به مدت دو سال منصوب می‌نماید.
تبصره ـ مدیرعامل باید دارای شرایط مندرج در ماده (15) باشد.
ماده 24ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شركت بوده و در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره امور شركت می‌باشد.مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را با ابلاغ كتبی به هریك از كاركنان شركت تفویض نماید.
ماده 25ـ مدیرعامل نماینده قانونی شركت در كلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شركت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از كیفری و حقوقی حق توكیل به غیر را دارد. مدیرعامل می‌تواند پس از اخذ نظر هیئت مدیره با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.
ماده 26ـ مدیرعامل بالاخص دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
1ـ ارتقاء و اعطاء پاداش، اضافه حقوق و مزایا و اخذ تصمیم درباره كلیه امور استخدامی كاركنان و استخدام افراد مورد نیاز و همچنین عزل و نصب و اخراج طبق قوانین و مقررات مربوط.
2ـ معرفی امضاء‌‌های مجاز شركت.
3ـ فراهم كردن همه‌گونه تسهیلات برای انجام وظایف بازرس (حسابرس).
4ـ اقدام در تمركز وجوه مربوط به شركت و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرایی شركت طبق برنامه‌ها و بودجه تفصیلی مصوب.
5ـ دستور تعقیب اداری كاركنان شركت طبق آیین‌نامه استخدامی و ارجاع پرونده مربوط، به مراجع صالحه، درصورتی كه تخلف جنبه جزایی داشته باشد.
6ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره.
7ـ تهیه بودجه سالانه شركت، صورت‌های مالی و صورت‌های مالی تلفیقی شركت و شركت‌های تابعه و ارائه آن به هیئت مدیره.
8ـ تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شركت و ارائه آن به هیئت مدیره.
9ـ اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شركت.
10ـ پیشنهاد آیین‌نامه مالی، معاملاتی و استخدامی شركت به هیئت مدیره.
11ـ پیشنهاد تشكیلات تفصیلی شركت به هیئت مدیره.
12ـ اعطای وكالت نامه برای واگذاری شركت‌های زیرمجموعه مشمول واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.
ماده 27ـ كلیه چكها و اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور شركت باید به امضای مدیرعامل یا نماینده وی و یكی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده منتخب هیئت مدیره برسد.مكاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید.ضمناً كلیه چك‌ها علاوه بر امضای افراد فوق‌الذكر به امضای ذیحساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید.
ماده 28ـ شركت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود كه با تصویب مجمع عمومی برای مدت یك‌ سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی كه جانشین وی انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد.
تبصره ـ اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان كار‌های عادی شركت گردد.
ماده 29ـ وظایف بازرس (حسابرس) به قرار زیر است:
1ـ تطبیق عملیات شركت با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه شركت و آیین‌نامه‌‌های اختصاصی و بودجه مصوب.
2ـ رسیدگی به صورت‌های مالی شركت طبق استاندارد‌های حسابرسی و ارائه گزارش نتایج رسیدگی‌‌های انجام شده به مجمع عمومی و هیئت مدیره شركت.
3ـ پیشنهاد نظریات مفید به هیئت مدیره شركت.
4ـ سایر وظایف پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات.

فصل چهارم ـ امور مالی
ماده 30ـ سال مالی شركت از اول فروردین‌ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می‌باشد.
ماده 31ـ صورت‌های مالی شركت باید در موعد مقرر در اختیار بازرس (حسابرس) قرارداده شود.
ماده 32ـ شركت مكلف است هرسال معادل ده درصد (10%) سود ویژه شركت را به منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا وقتی كه اندوخته یادشده معادل سرمایه ثبت شده شركت گردد.
ماده 33ـ شركت مكلف است اندوخته احتیاطی تا میزان یك دهم سرمایه با وضع بیست درصد (20%) از محل سود ویژه سالانه خود تشكیل دهد و پس از آنكه میزان اندوخته به یك دهم سرمایه بالغ گردید احتساب اندوخته احتیاطی منوط به تصمیم مجمع عمومی خواهد بود.
ماده 34ـ شركت مجاز است حساب جاری به ارز‌های خارجی در بانك مركزی افتتاح و تمام درآمد عمومی ارزی شركت حاصل از تصفیه حساب‌های بین‌الملل را در این حساب واریز نماید.

فصل پنجم ـ سایر مقررات
ماده 35ـ حل اختلاف بین شركت‌های زیرمجموعه به‌ عهده هیئت مدیره شركت و حل اختلاف هریك از شركت‌‌های زیرمجموعه با شركت به عهده كمیته داوری می‌باشد كه اعضای آن به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تأیید مجمع انتخاب می‌گردد.تصمیمات هیئت مدیره شركت و كمیته مذكور حسب مورد قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده 36ـ كاركنان شركت مكلف به حفظ اسرار شركت می‌باشند و درصورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوط محكوم خواهند شد.
ماده 37ـ منظور از شركت زیرمجموعه شركتی است كه سهام آن به هر میزان متعلق به شركت مخابرات ایران باشد.شركت زیرمجموع‌های كه بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شركت مخابرات ایران باشد شركت تابعه نامیده می‌شود.

این اساسنامه به موجب نامه ‌های شماره 7159/30/83 مورخ 26/1/1383 و شماره 7843/30/83 مورخ 11/4/1383 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور


URL: https://www.ictna.ir/id/047650/

Code: 047650