جدول کامل تعرفه های خدمات دیتا


تعرفه های ماهانه تامین ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی انتقال داده ها در سراسر کشور به صورت متقارن


 


سرعت


(بیت بر ثانیه)


ارتباط با شبكه اینترنت داخلی


ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی


ارتباط با اینترنت


جهانی


شهری


بین شهری(بین استانی)


بین شهری(داخل استانی)


کیلو64


720,000 ریال


340,560 ریال


1,000,000 ریال


2,000,000 ریال


1,800,000 ریال


کیلو128


1/7 برابر 64 کیلو


(1,224,000 ریال)


1/5 برابر 64 کیلو


(510,840 ریال)


1/5 برابر 64 کیلو


(1,500,000ریال)


1/5 برابر 64 کیلو


(3,000,000 ریال)


1/5 برابر 64 کیلو


( 2,700,000ریال)


کیلو256


3 برابر 64 کیلو


(2,160,000 ریال)


2/5 برابر 64 کیلو


(851,400 ریال)


2/5 برابر 64 کیلو


(2,500,000 ریال)


2/5 برابر 64 کیلو


(5,000,000 ریال)


2/5 برابر 64 کیلو


(4,500,000 ریال)


کیلو512


5 برابر 64 کیلو


(3,600,000 ریال)


4 برابر 64 کیلو


(1,362,240 ریال)


4 برابر 64 کیلو


(4,000,000 ریال)


4 برابر 64 کیلو


(8,000,000 ریال)


4 برابر 64 کیلو


(7,200,000 ریال)


کیلو1024


9 برابر 64 کیلو


(6,480,000 ریال)


6 برابر 64 کیلو


(2,043,360 ریال)


6 برابر 64 کیلو


(6,000,000 ریال)


6 برابر 64 کیلو


(12,000,000 ریال)


6 برابر 64 کیلو


( 10,800,000ریال)


کیلو2048


15 برابر 64 کیلو


(10,800,000 ریال)


10 برابر 64 کیلو


(3,405,600 ریال)


10 برابر 64 کیلو


(10,000,000 ریال)


10 برابر 64 کیلو


(20,000,000 ریال)


15 برابر 64 کیلو


( 27,000,000ریال)


مگا4


25 برابر 64 کیلو


(18,000,000 ریال)


____


____


____


27 برابر 64 کیلو


( 48,600,000ریال)


مگا8


40 برابر 64 کیلو


(28,800,000 ریال)


25 برابر 64 کیلو


(8,514,000 ریال)


25 برابر 64 کیلو


(25,000,000 ریال)


25 برابر 64 کیلو


(50,000,000 ریال)


45 برابر 64 کیلو


( 81,000,000ریال)


مگا20


81 برابر64 کیلو


(58,320,000 ریال)


____


____


____


91 برابر64 کیلو
(
163,800,000ریال)


مگا34


115 برابر 64 کیلو


(82,800,000 ریال)


65 برابر 64 کیلو


(22,136,400 ریال)


65 برابر 64 کیلو


(65,000,000 ریال)


65 برابر 64 کیلو


(130,000,000 ریال)


125 برابر 64 کیلو


( 225,000,000ریال)


مگا100


250 برابر64 کیلو


(180,000,000 ریال)


____


____


____


330 برابر 64 کیلو


(594,000,000 ریال)


مگا155


275 برابر 64 کیلو


(198,000,000 ریال)


170 برابر 64 کیلو


(57,895,200 ریال)


170 برابر 64 کیلو


(170,000,000 ریال)


170 برابر 64 کیلو


(340,000,000 ریال)


400 برابر 64 کیلو


( 720,000,000ریال)


 


 


URL: https://www.ictna.ir/id/047708/

Code: 047708