مصوبه هیات وزیران درخصوص الزام دستگاه های دولتی برای همکاری با وزارت ارتباطات

تاریخ :  ۱۸ تیر ۱۳۸۵
ارگان صادر کننده :  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شماره :  ۱۱۴


هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/3/1385 بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- کلیه وزارتخانه و سازمانها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، بانکها و شهرداریها، حق استفاده از مکانهای مورد نیاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ارتباطات سیار) را که فهرست آنها به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دارنده اموال غیر منقول دستگاههای فوق‌الذکر اعلام خواهد شد، به مساحت (25) متر مربع به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ارتباطات سیار) واگذار کنند و در درون ساختمانهای بزرگ خود، ضمن واگذاری مکان مناسب جهت نصب ایستگاههای میکرو به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ارتباطات سیار) ترتیبی اتخاذ کنند تا تردد برای کنترل و نگهداری ایستگاههای یاد شده به سهولت انجام شود.
2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ارتباطات سیار) هزینه‌های برق مصرفی ایستگاههای یاد شده را پرداخت می‌کند.
3- مسئول نگهداری و مراقبت از سیستم مربوط با هماهنگی شرکت ارتباطات سیار و دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌شود تا تداخلی در وظایف ایجاد نشود.


URL: https://www.ictna.ir/id/047756/

Code: 047756