صورتجلسه شصت و یکمین جلسه شورای رقابت

بررسی نامه شرکت پست،نامه شرکت نوکیا، شکایت در مورد ودیعه تلفن همراه، شکایت شرکت رایکاآلتون، گزارش فاز اول دستورالعمل قیمت گذاری مخابرات، تصمیم گیری نهایی د رمورد خودروسازان و سایر موارد.

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) صورتجلسه شصت و یکمین جلسه شورای رقابت که مورخ 022/12/1389برگزار گردید به شرح زیر می باشد:



موضوع جلسه: بررسی نامه شرکت پست،نامه شرکت نوکیا، شکایت در مورد ودیعه تلفن همراه، شکایت شرکت رایکاآلتون، گزارش فاز اول دستورالعمل قیمت گذاری مخابرات، تصمیم گیری نهایی د رمورد خودروسازان و سایر موارد.
شصت و یکمین جلسه شورای رقابت در ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 22/12/89 تشکیل گردید.
شورا با ملاحظه و بررسی روش پیشنهادی کارگروه مخابرات مرکز ملی رقابت که به تاریخ 22/12/89 تهیه و ارائه شده بود برای قیمت گذاری خدمات مخابراتی بر مبنای Price cap با روش پیشنهادی را تصویب و مقرر نمود کارگروه بر همین مبنا نسبت به پیشنهاد قیمت پایه و ضرایب پیش بینی شده اقدام نماید.


URL: https://www.ictna.ir/id/047845/

Code: 047845